Logo
Felelősségbiztosítás

Felelősségbiztosítás

 

A felelősségbiztosítás alapvető feladata, hogy megtérítse azokat a károkat, amelyeket a biztosított, illetve a biztosított alkalmazásában lévő alkalmazott munkavégzés során a szabályszerű működés mellett okoz, legyenek azok esetlegesen személyi sérülések, vagy dologi károk. A biztosító a szerződésben rögzített esetekben vállalja, hogy esetleges kár esetén a biztosított helyett fizet, azaz átvállalja a kockázatot.

A felelősségbiztosítások határozatlan idejű szerződéssel köthetők, egy éves biztosítási időszak mellett.

ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

 

Biztosítható gazdasági ágazatok:

 • gépészeti berendezések
 • élelmiszer
 • gépjármű- és üzemanyag
 • használtcikk
 • hulladékanyag
 • iparcikk
 • kulturcikk
 • mezőgazdasági cikkek
 • ruzházat és textil
 • tűzelő- és építőanyag
 • vas-, műszaki-, és üvegárú
 • vegyi áru
 • villamos és híradástechnika
 • egészségügyi-, és szociális ellátás
 • építőipari
 • gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
 • ingóvagyon kölcsönzése
 • kutatás és kisérleti fejlesztés
 • mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos szolgáltatás
 • növénytermesztés-, és állattenyésztés
 • oktatás
 • szálláshely szolgáltatás és vendéglátás
 • számítástechnika és ehhez kapcsolódó tevékenységek
 • háztartási eszközök javítása
 • szórakoztató, kulturális, és sporttevékenység
 • gépészeti berendezések kereskedelme
 • élelmiszer kereskedelem
 • gépjármű- és üzemanyag kereskedelem

Biztosítható alap kockázatok:

 

A Tevékenységi felelősségbiztosítás megtéríti a biztosítottnak a szerződés keretei között azokat a személysérüléses károkat és szerződésen kívül okozott dologi károkat, melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Tehát térítí a:

 • személysérüléses károkat és
 • szerződésen kívül okozott dologi károkat,
 • személyi sérüléses és szolgáltatói tevékenységen kívül okozott dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíjat, melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

 

Mentesíti a biztosítottat az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit vagy a szolgáltatás igénybevevőit ért:

 • dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik;
 • dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetése alól, melynek a megfizetésére a biztosított –személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

Csak Külön feltétel alapján terjed ki a szolgáltatói felelősségbiztosítás fedezete:

 • a biztosított birtokában lévő (a biztosított által bérelt, haszonbérelt, haszonkölcsönzött, letétként kezelt, megőrzésre átvett stb.) tárgyakban okozott károkra
 • a biztosítottat mint ingatlan bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
 • a biztosítottat mint gépek, műszaki eszközök, egyéb használati tárgyak bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
 • azokban a dolgokban keletkezett károkra, melyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul
 • tárgyak elveszéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő károkra
 • gépjárművekben okozott károkra

Példák:

1. Példa: egy radiátorszerelő rosszul javítja meg a radiátort, ezért az eláztatja és tönkreteszi a parkettát. Ezt a kárt a szerelőnek meg kell térítenie, kivéve ha Szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

2. Példa: egy festő falfestés közben létrával kiverte az ablaküveget. Ezt a kárt a festőnek kell megtérítenie, kivéve ha Szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

 

A munkáltatói felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak és magyar jog szerint felelősséggel tartozik.

Példák:

1. Példa: Növényvédőszereket árusító munkavállaló az egyik vevő kiszolgálásakor véletlenül a pult alatt kifolyt növényvédőszerekbe nyúlt. Másnapra a mérgezés súlyos tünetei alakultak ki nála. Ebben az esetben a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve ha Munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

2. Példa: A munkavállaló a munkahelyén elcsúszik a frissen felmosott folyóson. Ebben az esetben is a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve ha Munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

 

A szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit vagy a szolgáltatás igénybevevőit ért:

 • dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik;
 • dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetése alól, melynek a megfizetésére a biztosított –személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

Példák:

1. Példa: Egy cég sertéshizlaló tápszert hoz forgalomba. A tápszertől a sertések megbetegednek, le kell őket vágni, a húsuk ehetetlen. Ebben az esetben, ha a cég nem rendelkezik Termékfelelősség-biztosítással, neki kell megtérítenie a sertések árát.

2. Példa: Egy építkezési vállalkozó téglát rendel egy téglagyárban. A megrendelésben kiköti, hogy a tégláknak cm2-ként 350 kg súlyt kell kibírniuk. A téglagyár elfogadja a megrendelést és leszállítja a téglákat. A vállalkozó beépíti a téglákat a földszint és az emelet között. Az első emeleti tetőrész lebetonozása után a téglák részben megroppannak, a tetőrész összeomlik, mivel a téglák nem bírják ki az előírt terhelést. Ebben az esetben a tégla gyártójának kell megtérítenie a kárt, kivéve ha Termékfelelősség-biztosítással rendelkezik.

 

Fedezetet nyújt a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - a biztosított környezetveszélyeztető tevékenységével okozott kár miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségekre.

A szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat olyan környezetveszélyeztető tevékenységgel (mulasztással) okozott:

 • dologi és személyi sérüléses károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik,
 • személyi sérüléses és dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megtérítése alól, melynek a megfizetésére a biztosított – személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles, feltéve, hogy a kár bekövetkezte előre láthatatlan, hirtelen és váratlan volt, továbbá – a normális üzemi folyamattól eltérő eseményre volt visszavezethető.
 • Példa:

  Egy cég udvarán felborul egy olajos hordó és belefolyik a gyár mellett futó patakba. Ebben az esetben a cégnek kell fizetnie a patak és környezet helyreállításának költségeit, kivéve, ha Környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

 

Biztosítható tevékenységek:

 

2017-től kötelező az építés tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás

 • Építészeknek, vagy más szakági tervezőknek
 • fővállalkozó kivitelezőknek,

akik egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet végeznek és az építtetővel szerződéses kapcsolatban állnak.

 

2014. március 16-tól a társaságok vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai teljes személyes vagyonukkal felelnek az okozott károkért.

Cég vagy vállalkozás vezetője? Ön is megérdemli magánvagyonának védelmét!

 

Az egészség felbecsülhetetlenül értékes kincsünk, azt helyrehozni gyakran már csak óriási áldozatok árán, vagy egyáltalán nem lehet. Az egészségügy területén dolgozókat ezért különlegesen nagy felelősség terheli.

 

Napjaink gazdasági változásai magukkal hozták a magánvállalkozások és a különböző gazdasági társaságok számának nagyarányú gyarapodását. Ugyanakkor a társadalombiztosítási és a különböző adótörvények évente módosulnak.

A legteljesebb felkészültség és naprakészség esetén is előfordulhatnak olyan hibák, melyekért Ön vagyoni felelősséggel tartozik. Erre kínál megoldást a Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítása.

 

Ma már a tervezést a leghatékonyabb számítógépes rendszerek könnyítik meg, és a technika fejlődésével itt is az ember tényező válik a hibák elsődleges forrásává. A tervező programok sem képesek minden emberi hiba kiszűrésére. A tervért viszont nem a gép, hanem az ember felel

 

A legteljesebb felkészültség és éberség esetén is előfordulhatnak olyan hibák, melyekért cége felelősséggel tartozhat.

 

Az állatorvosoknak munkájuk során az állatok érdekében mindig jó döntést kell hoznia, így kiemelten nagy a felelősségük.

Eme felelősségteljes munka során a tévedés lehetősége nem kizárt. Bárkivel előfordulhat, hogy akaratán kívül kárt okoz. Erre kínál megoldást mindazoknak, akik felelősségteljes állat-egészségügyi munkát végeznek.

.

Kivitelezői felelősségbiztosítás

Kivitelezői felelősségbiztosítás

Kivitelezői felelősségbiztosítás kötelező az Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez az E-naplóba.

Kötelező az építtetővel közvetlen szerződéses kapcsolatban álló fővállalkozó kivitelezőnek, építész vagy más szakági tervezőnek továbbá a felelős műszaki vezetőnek.

Tovább

Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosítás

Kivitelezői felelősségbiztosítás

Építész vagy más szakági tervezőnek a vállalt tervezési és tervezői művezetési tevékenységgel okozott kár megtérítésére.

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési építészeti és műszaki tervezés és tervezői művezetési tevékenység esetén kötelező.

Könyvelői felelősségbiztosítás

Könyvelői felelősségbiztosítás

A könyvelőknek a vállalkozói felelősségbiztosítás a nem megfelelő minőségű szolgáltatással okozott, az ügyfél által elszenvedett jellemzően tisztán pénzügyi veszteségekre nyújt fedezetet.

Megtéríti a biztosítás a NAV Bírságot, a késedelmi pótlékot, és az ügyfél által igazolt esetleges többletköltségeket, károkat.

Tovább
Szakmai Felelősségbiztosítás
kalkulátor >>>

 

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása - D&O biztosítást vezető tisztségviselők, ügyvezetők köthetnek felelősségbiztosításként olyan esetekre, mint például amikor felszámolók, üzletfelek, munkavállalók, külső tanácsadók, felügyeleti hatóságok, részvényesek, vagy akár bármely harmadik személy kárigénnyel él a társasággal szemben.

Tovább

Orvosi felelősségbiztosítás - Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítás

Orvosi felelősségbiztosítás

Az egészség felbecsülhetetlenül értékes kincs, azt helyrehozni gyakran már csak óriási áldozatok árán, vagy egyáltalán nem lehet. Az egészségügy területén dolgozókat ezért különlegesen nagy felelősség terheli.

A felelősségteljes munka során a tévedés lehetősége nem kizárt. Bárkivel előfordulhat, hogy akaratán kívül kárt okoz másnak. Erre a felelősségbiztosítás a megoldás mindazoknak is, akik egészségügyi munkát végeznek.

Építési felelősségbiztosítás

Építési felelősségbiztosítás

Építési felelősségbiztosítás kötelező az Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez az E-naplóba.

Minden építési tevékenységre megköthető, van ahol kötelező (új építésű családi házak), és van amikor szerződéskötési feltétel (pl:pályázatok) az építési felelősségbiztosítás megléte.

Tovább

KÉRJEN FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATOT MOST!

 

Felelősségbiztosítás kalkulátor >>>

Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosítása

Vagyonvédelmi felelősségbiztosítás

Napjainkban egyre több helyen van szükség vagyonvédelemre, az őrzésre szoruló vagyontárgyak értéke pedig nő, így a hiba előfordulásának valószínűsége is nagyobb. A legteljesebb felkészültség és éberség esetén is előfordulhatnak olyan hibák, melyekért a vagyonvédelmi cég felelősséggel tartozik.

Tovább

Állatorvosok felelősségbiztosítása

Állatorvos felelőségbiztosítás

Az állatorvosoknak munkájuk során az állatok érdekében mindig jó döntést kell hoznia, így kiemelten nagy a felelősségük.

A felelősségteljes munka során a tévedés lehetősége nem kizárt. Bárkivel előfordulhat, hogy akaratán kívül kárt okoz. Erre kínál megoldást az állat-egészségügyi felelősségbiztosítás.

Építőipari felelősségbiztosítás

Építőipari felelősségbiztosítás

Az építőipari szakmai felelősségbiztosítások célja a foglalkozás közben szakmai hibából, gondatlanságból vagy mulasztásból okozott károk megtérítése

Ezek lehetnek személyi sérüléses, dologi és vagyoni károk. Minden építőipari tevékenységre megköthető, van ahol kötelező, és van ahol a szerződéskötési feltétel az építőipari felelősségbiztosítás megléte.

Tovább

Villanyszerelők felelősségbiztosítása

Villanyszerelők felelősségbiztosítása

Mentesíti a biztosítottat az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit vagy a szolgáltatás igénybevevőit ért károk megtérítése alól.

 • Azoknak a villanyszerelőknek akik csatlakozó-berendezések létesítésével és kivitelezésével foglalkoznak.
 • Az egyszerű bejelentéshez kötött családi házak kivitelezése estében az E-NAPLÓba
Tovább

KÉRJEN FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATOT MOST!

 

Vállalkozói Felelősségbiztosítás
kalkulátor >>>

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS